SKOGSFASTIGHET Gällivare Kilvo 4:3 (341,02 ha)

ALLMÄNNA KÖPEVILLKOR OCH UPPLYSNINGAR

Lantbruksenheten som är obebyggd (kod 110) består av 9 st skiften belägna omkring Kilvo.

Belägenhet & vägbeskrivning

Se nedanstående översiktskartor / områdeskarta.  4 mil från Gällivare, körtid ungefär 30 minuter.

Beskrivning

Taxeringsvärde för hela Lantbruksenheten uppgår till 1 586 000 SEK varav skogsmark 1511000 SEK (193 ha), Skogsimpediment 75 000 SEK (145 ha), övrig mark 3 ha.

Skogstillstånd enligt skogsstyrelsen beståndsmetod visa att produktiv skogsmark uppgår till 148,8 ha, hänsynsmark 29,4 ha samt skogsimpediment 172,1 ha. Virkesbeståndet uppskattas till 8992 m3sk.

Jakt & fiske & skattetal

Till fastigheten hör andel motsvarande skattetal 1/16 mantal i Gällivare Allmänninsskogen 1:1. Älgjakts tilldelning 2018 4 vuxna 4 kalvar. Allmänningsbidrag erhölls under inkomstår 2018 med 11.000 kr

Försäljningssätt 

Fastigheten säljs genom budgivning med fri prövningsrätt. Avslut av budgivningstid ej fastställd. Efter fastställd datum och tid för bud avslut gäller följande: om ett bud lämnas inom 10 minuters intervallet före budgivningsslut eller inom 10 minuters perioden från senast lämnade bud efter bud avslutsklockslag så förlängs budgivning automatiskt med ytterligare 10 minuter, höjning av bud skall alltid ske med ett lägsta belopp av 10 000 kr för att detta skall beaktas. Hela budgivningsprocessen sker genom SMS i mobil 070 534 17 49 eller till det fasta telefonnumret muntligt 0970 143 17, högsta bud tillkännages på hemsida www.videberger.se och på det mobilnummer som du har lämnat i samband med ditt egna första bud.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Tillträdesdag

Tillträde efter överenskommelse.

Belåning

Fastigheten kan övertas fri från lån, Inteckning / pantbrev saknas.

Servitut / Rättigheter

Avtalsservitut för två kraftledningar finns. tre stycken official servitut finns med ändamål väg. Ledningsrätt för optisk fiberkabel inskriven.

Besiktning och undersökningsplikt 

Den slutliga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Skogsbruksplan är upprättad och beskrivs nedan. Det åligger köparen att själv kontrollera angivna uppgifter genom en fysisk / okulär besiktning av skogen.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontrakt kommer att tas in en klausul där det betonas att de i objektsbeskrivningen lämnade uppgifterna i objektsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga och inte kan grunda köprättsligt ansvar. En köpare kan därför normalt inte heller grunda skadeståndsanspråk mot förmedlaren eller den som upprättat objektsbeskrivningen om uppgifter i objektsbeskrivning avviker från verkliga förhållanden.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridiskt person. För förvärvare som är privatperson och boende inom Gällivare kommun sedan 1 år krävs inte förvärvstillstånd. För övriga gäller kravet om tillstånd till förvärvet enigt nämnda lag då egendomen är belägen inom glesbygd.

Prisidè  *****Budstart / Utgångspris 1 800 000 SEK.

Bud har lämnats av nr 48 med 1.100.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 75 med 1.200.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 16 med 1.300.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 61 med 1.310.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 16 med 1.350.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 16 med 1.500.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 61 med 1.520.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 16 med 1.600.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 61 med 1.610.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 16 med 1.650.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 61 med 1.660.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 16 med 1.700.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 61 med 1.710.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 16 med 1.730.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 61 med 1.750.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 16 med 1.800.000 SEK

Budgivningen är avslutad

Frågor / upplysningar rörande fastigheten / försäljningen samt intresseanmälan och bud kan lämnas löpande till                                  Bruno Videberger 0970 143 17; 070 534 17 49